[QUẢNG NAM] LÊ QUÝ BARBER SHOP

|TUYỂN DỤNG|
💈𝐋𝐄̂ 𝐐𝐔𝐘́ 𝐁𝐀𝐑𝐁𝐄𝐑 𝐒𝐇𝐎𝐏 💈
📣 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝟑 𝐍𝐔̛̃ 𝐒𝐊𝐈𝐍𝐄𝐑
𝟐 𝐓𝐇𝐎̛̣ 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍
𝐓𝐎́𝐂 𝐍𝐀𝐌
📣 𝐍𝐔̛̃ 📣
– 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̣𝐨 𝐦𝐚̣̆𝐭 , 𝐯𝐚́𝐲 𝐭𝐚𝐢 , 𝐠𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐦𝐚̣̆𝐭, đ𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐢́ 𝐦𝐚̆́𝐭…
– 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦.𝐍𝐞̂́𝐮 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐡𝐞̂𝐦.
– 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩, 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐤𝐞̀𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐨. 𝐕𝐮𝐢 𝐯𝐞̉ 𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐦𝐚́𝐢, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐨̂́𝐭
𝐐𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐋𝐎̛̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆:
✅𝐌𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟔-𝟏𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
✅𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝟐-𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.
✅ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧, 𝐭𝐢𝐩 𝐜𝐚𝐨.
✅Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭.
✅ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧…
❤️ 𝐌𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉,𝐡𝐨𝐚̀ đ𝐨̂̀𝐧𝐠,𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐦𝐚́𝐢,𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧
💈𝐋𝐄̂𝐐𝐔𝐘́ 𝐁𝐀𝐑𝐁𝐄𝐑𝐒𝐇𝐎𝐏 💈
📣📣 𝐍𝐀𝐌 📣📣
✅ 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 :
– 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐅𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̂̉ đ𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐡
✅𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 ( 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡)
✅𝐇𝐨𝐚́ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐮𝐨̂́𝐧 𝐧𝐡𝐮𝐨̣̂𝐦 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̉𝐧 (𝐲𝐞̂́𝐮 đ𝐜 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 )
✅ 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐥𝐚̂𝐮 𝐝𝐚̀𝐢 , 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐕 , 𝐡𝐨𝐚̀ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐞𝐦 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉
✅ 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 :
-𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝟓/𝟓+𝐭𝐢́𝐩 +𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦.
– 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝟐𝐧𝐠𝐚̀𝐲 ( 𝐭𝐫𝐮̛̀ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧,𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐥𝐞̂̃ )
🏡 𝐌𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉,𝐡𝐨𝐚̀ đ𝐨̂̀𝐧𝐠,𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐦𝐚́𝐢,𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧
📍 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 . 𝐃𝐮𝐲 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚. 𝐂𝐡𝐨̛̣ 𝐍𝐨̂̀𝐢 𝐑𝐚𝐧𝐠
( ɢᴀ̂̀ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ɴᴏᴋᴇ1)
⏰ 𝐌𝐨̛̉ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐮̛̀ 8ʜ- 𝟕𝐡
☎️ 𝟬𝟯𝟴𝟱𝟳𝟲𝟴𝟰𝟴𝟳
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ብ ด Oawoeis VIỆC LÀM QUẢNG NAM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN'
Ứng tuyển công việc này
Gửi email cho tôi những công việc này
Hiển thị một kết quả đơn
Chia sẻ công việc này
Tìm việc 24h.com.vn

Website việc làm lớn nhất Việt Nam

Cung cấp thông tin việc làm uy tín. Cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tìm Việc 24h Inc.

56 Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội